logo ihc bohemians ihc bohemians praha logo fb ihc bohemians
HOME SOUPISKA TABULKA STATISTIKY ROZLOSOVÁNÍ FANSHOP FÓRUM FOTOGALERIE OS IHC BOHEMIANS HISTORIE ODKAZY

soutěžní duel s

týmem

H  C     B  Ě  R  K  U  T

ve čtvrtek 23. listopadu

od 21:15 na 

ZS v Neratovicích

 

 ve čtvrtek 16. listopadu

ZS Neratovice

 

 

 

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

 

ihcbohemians(a)email.cz

 

logo_praha10
M? PRAHA 10

logo_buldoci_neratovice
HC BULDOCI NERATOVICE

HISTORIE

Obsáhlejší pr??ez d?jinami zelenobílého hokeje naleznete zde...
St?íbrný úsp?ch junior? a mládežnické kategorie jsou shrnuty zde...
Tabulky, výsledky a mnoho dalšího naleznete v díl?ích ro?enkách zde...
Kone?n? muzejní fotografie, skeny dokument?, novin, apod. naleznete zde...

P?ehled vyzjišt?ných hrá?u našich seniorských mužstev naleznete zde...
P?ehled trenér? a dalších zjišt?ných oddílových funkcioná?u naleznete zde...VZNIK IHC BOHEMIANS

a stru?ná historie zelenobílého hokeje


    Po?átkem roku 2005, v dob? kdy fotbalová Bohemka prod?lávala klinickou smrt, se ?ást zoufalých fanoušk? rozpomn?la, že zelenobílé barvy se symbolem klokana oblékají i další sportovci, v?etn? hokejist?. Pravda pozemní hokej je v oddíle sice historicky úsp?šn?jší, ale lední tradi?n?jší i všeobecn? populárn?jší a tak slovo dalo slovo a cíl byl stanoven, by? první pr?kopníky pon?kud zasko?ilo, že se za ledovými klokany musí vydat až do Neratovic...

    Návšt?vník?m záhy bylo z?ejmé, že i s oddílem ledního hokeje není vše v po?ádku. Dojmy sd?lili na stránkách Virtuálního dolí?ku, kde v diskusním fóru (v sekci KLOKAN) se hokejové téma kupodivu neztratilo a tak Libor Vejvara záhy neváhal a vytvo?il vlastní webové stránky, jež se brzy prom??ovaly z prostého informa?ního média na tribunu formujícího se fan-clubu Ice Kangaroos. Dalším mezníkem byl zápas na Kob?e, kde se s fanoušky (již zhruba t?iceti) pobrat?ili hrá?i Schubert a Suk. Jimi vyjevená realita o situaci mužstva byla snad ješt? trp?í, než se nezú?astn?ným zprvu zdálo a pot?eba cosi u?init se stávala aktuáln?jší.

    Krátce na to dozrála myšlenka na vytvo?ení ob?anského sdružení, které by ?ídilo a provozovalo hokejový klub a Libor Vejvara p?ešel od slov k ?in?m. Spojil se s panem Ivanem Stárkem, p?edsedou odboru LH v TJ Bohemians a po složitých jednáních s ním dosáhl dohody. Fanoušci museli utvo?it p?ípravný výbor legitimní organizace, sestavit stanovy a kone?n? 24. kv?tna 2005 byla stvrzena registrace Ice Hockey Clubu, který již o dva dny pozd?ji uzav?el (prost?ednictvím svého prvního p?edsedy L. Vejvary) smlouvu o spolupráci s mate?ským oddílem. Jenže to byl jen za?átek dlouhé a obtížné cesty, která je dodnes mnohdy trnitá, t?ebaže t?i prvenství v ?ad? by mohla nezasv?cené svád?t k dojmu, že vše je v naprosté pohod? -- ve chvílích nejt?žší "ekonomické krize" p?evzali podstatnou tíhu sponzorování týmu samotní hrá?i a i proto k radosti svých v?rných LEDOVÍ KLOKANI VÁLÍ DÁL...

V?ru by bylo neodpustitelné, p?ipustit zánik n??eho co už má stoletou tradici...!

V tomto telegrafickém p?ehledu vzpome?me jen hlavních událostí minulých let:

1907  –  první tiskové zmínky o hokejových aktivitách ?len? AFK Vršovice
1916  –  založení hokejového oddílu (bandy) dle údaje tradovaného v materiálech TJ
1929  –  registrace hokejového oddílu (kanada) Bohemians u republikového svazu
1930  –  zelenobílí hrají první zápasy, mezi našimi soupe?i je i v?hlasný LTC Praha!
1931  –  zelenobílí již m?síc po otev?ení ZS prvn? hrají (s ?LTK) na Štvanici
1933  –  po ur?ité stagnaci obnovována ?innost - hrána první mistrovská klání
1934  –  ustaveno dorostenecké mužstvu, v premié?e senza?n? poráží vrstevníky Slavie
1935  –  sporn? neuznaná branka p?ipravuje mužstvo o 1. historický postup
1938  –  reorganizací mužstvo za?azeno do I. t?ídy župního mistrovství
1939  –  op?tný sestup senior?, naopak dorost vít?zí ve svém sout?žním odd?lení
1941  –  dorost podléhá až ve finále župního mistrovství suverénnímu týmu LTC
1944  –  bez ztráty bodu vít?zí muži ve skupin? II. t?ídy a postupují do I.
1945  –  dorost zvít?zil ve své skupin? zimních her mládeže, sout?ž žel nedohrána
1947  –  AFK Bohemians vyhrávají I. t?ídu a vybojovávají postup do divize
1949  –  sestup z divize a následná ztráta názvu Bohemians (Železni?á?, ?KD-Stalingrad)
1953  –  název se ustaluje na Spartak Praha (Vinohrady) Stalingrad
1956  –  ustavení žákovského mužstva a jeho zapojení do sout?ží
1959  –  Spartak Stalingrad vyhrává p?ebor muž? a postupuje do oblastní sout?že (divize)
1960  –  nazp?t v m?stském p?eboru - ale jen dík reorganizaci regionálních sout?ži
1962  –  f?ze se Slavojem Praha p?ináší mj. zisk juniorské ligy, název ?KD Praha
1963  –  junio?i získávají st?íbrnou medaili v mistrovství republiky!!!
1964  –  vít?zství v p?eboru a historický postup seniorského družstva do II. ligy
1965  –  návrat k tradi?nímu názvu Bohemians, ustavení mladších žák?
1967  –  op?tný sestup senior? z II. ligy...
1969  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? a postup do divize; sestup dorostu
1970  –  ob? žákovská mužstva se stávají (prvo)ligovými...
1971  –  vít?zství v divizní skupin? (bez postupu do ?NHL)
1972  –  vít?zství v divizní skupin? (bez postupu do ?NHL)
1973  –  derniérová sezóna experimentální žákovské ligy, z?stala jen regionální
1975  –  neš?astný sestup z divizní sout?že
1977  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu); postup dorostu
1978  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? a vybojování postupu do 2.?NHL; sestup dorostu
1979  –  za?azení zelenobílého celku do nov? vzniklé ligy mladšího dorostu
1983  –  p?eborové prvenství staršího dorostu a vybojování postup do ligy
1984  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu); sestupy obou kategorií dorost?
1985  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu), mladší dorost rovn?ž
1987  –  vít?zství staršího dorostu v p?eboru, blamáž v následné baráži
1990  –  p?eborové prvenství (a p?ímý postup!) uniká v posledním zápase s Konstruktivou...
1991  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez p?ímého postupu); starší dorost rovn?ž
1992  –  reorganizací v?novaná (druho)ligová sout?ž senior? byla darem danajským - sestup
1993  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? a p?ímý postup do 2. NHL
1996  –  op?tný sestup senior? z (druho)ligové sout?že, vít?zství obou dorost? v p?eboru
1997  –  vznik BSG (resp. sta?í gardisté se p?ihlašují do "odborá?ské" PLLH), muži tápou...
1998  –  junior?m p?iznán titul p?eborníka (jako nejlepší tým z Prahy v st?edo?eském p?eboru)
1999  –  junio?i "obhajují" pražský primát, žel mládež po té p?echází pod hlavi?ku APeX
2000  –  po letech se A-tým ledových klokan? vrací do boje o regionální medaile, a úsp?šn?...
2001  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu do II. ligy)
2002  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu do II. ligy)
2003  –  nep?íliš zda?ilý pokus o oživení žákovských kategorií
2005  –  vznik ob?anského sdružení IHC Bohemians
2006  –  po letech mimopražských asyl? návrat do metropole (by? i jen na Nikolajku)
2007  –  derniérová sezóna týmu BSG (1. t?ída) v sout?žích PLLH
2008  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu do II. ligy)
2009  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez postupu do II. ligy)
2010  –  vít?zství v m?stském p?eboru muž? (bez ú?asti v kvalifikaci)
2011  –  zkušená v krajské lize Libereckého regionu (3. ve final four)
2012  –  derniera v krajské lize Libereckého regionu (st?íbro bez fanfár
)
2013  –  návrat na metropolitní led toliko ve znamení bramborové medaile...

Pozn: Historie je zde napsána jen telegraficky, více podrobností naleznete v díl?ích podrubrikách [viz výše] -- naší snahou mozaiku postupn? dopl?ovat (k ?emuž m?žete p?isp?t svými materiály, fotografiemi, post?ehy a vzpomínkami i vy :-), což má dodat této rubrice ješt? v?tší atraktivitu...

D?kujeme za pochopení… Hokeji zdar a zelenobílému zvláš?!!!

Damha, Xtreme & kolektiv IHC
Podn?ty a p?ipomínky k historické problematice sm??ujte primárn? sem...

Karel ?ezní?ek, alias "damhA" -- k.ahmad(a)volny.cz

(tel.: 724 969 548, ev. poštou na Ku?erova 770/10, Praha - 9, 198 00)

POD?KOVÁNÍ
Za ilustrace užité v t?chto rubrikách vd??ím(e) primárn?:

Josefu Lánskému, Vladislavu Hozmanovi, Františku Benešovi, Miroslavu Hutníkovi, 
Janu Rezlerovi, Jaroslavu Pa?esovi, Libuši Hole?kové,  Dagmar T?mové a Michalu Srbovi.

Spousty informací by asi nenávratn? zmizelo v propadlišti d?jin bez privátních zápisk?

Miroslava Hutníka, Jana Nováka a Vladislava Her?íka --

vedle vlastních výzkum? novinových archiv? (Klementinum a Nár. muzeum) je veliký hold t?eba složit p?edevším bývalému kroniká?i Miroslavu Petzoldovi (http://www.hcbohemians.cz/historie/Petzold_KRONIKA.html),
jakož i nezávislým badatel?m Jakubu Marvanovi, Petru Hubá?kovi a Vladimíru Ju?i?kovi, ovšem menší m?rou p?isp?li svými post?ehy i mnozí další...

Pod?kování samoz?ejm? pat?í i mate?ské TJ Bohemians Praha, jmenovit? Richardu Šachovi a Karlu Rutovi, kte?í mi zp?ístupnili klubový archiv -- bez oddílových tiskovin a dokument? by zejména mládežnické sekce jednotlivých ro?enek zely k odkazu p?edk? ned?stojnou prázdnotou...
[o registrech hrá?? a funkcioná?? snad ani nemluv?!]