logo ihc bohemians ihc bohemians praha logo fb ihc bohemians
HOME SOUPISKA TABULKA STATISTIKY ROZLOSOVÁNÍ FANSHOP FÓRUM FOTOGALERIE OS IHC BOHEMIANS HISTORIE ODKAZY

Soutěžní duely

C. C. M.   P. H. L.  

ještě nebyly rozlosovány

...  

 

zatím "bez"

 

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

 

ihcbohemians(a)email.cz

 

logo_praha10
M? PRAHA 10

logo_buldoci_neratovice
HC BULDOCI NERATOVICE

IHC BOHEMIANS - IHC BOHEMIANS - STANOVY

STANOVY     VÝBOR    ČLENSTVÍ

I.
Název a sídlo

1. Název o.s. zní Ice Hockey Club Bohemians (dále jen sdružení).
2. Sídlem sdružení je Praha 10 - Vršovice.
3. Trvání sdružení je časově neomezeno.
4. Působnost sdružení je spjata s územím České republiky.

II.
Předmět činnosti

1. Sdružení je nevýdělečnou právnickou osobou s působností na území České republiky, jejímž cílem a posláním je sdružování jednotlivců a ostatních subjektů s cílem zabezpečení propagace, podpory a provozování hokejového klubu Bohemians, který soutěží v rámci své sportovní kategorie s ostatními kluby na území České republiky i mezinárodním poli.

2. K naplnění poslání a dosažení cílů:

- organizuje a zabezpečuje účast členů sdružení na jednotlivých utkáních hokejového mužstva a zároveň zabezpečuje podporu výkonu mužstva,

- zajišťuje propagaci jména a výkonů hokejového mužstva a jednotlivých hráčů a distribuci reklamních předmětů propagujících hokejové mužstvo, jakož i zprostředkování kontaktu hokejového mužstva s veřejností,

- provozuje hokejový klub Bohemians a úzce spolupracuje s ostatními hráči, kteří nevstoupili do občanského sdružení, při zajišťování činnosti hokejového mužstva,

- získává příspěvky, podpory, dotace a dary ve všech formách od jiných fyzických a právnických osob, svazových orgánů, ze státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie i z rozpočtu obcí,

- se dobrovolně sdružuje podle své volby do zastřešujících spolkových sportovních institucí, vyhledává a udržuje vztahy s jinými sportovními spolky, charitativními a obchodními institucemi bez omezení územní příslušnosti, s orgány obecní a regionální samosprávy, se školami všech stupňů a právního postavení, které mohou podpořit rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti sdružení.

III.
Členství ve sdružení

1. Členství v sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.

2. Členem sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňující cíle sdružení. Děti a mládež do 18-ti let věku mohou získat členství za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce. Za stejných podmínek se řádným členem IHCB může stát i cizí statní příslušník s oprávněným pobytem v ČR po dobu trvání jeho členství v IHCB.

3. O přijetí za člena rozhoduje hlasováním Výbor sdružení nadpoloviční většinou všech svých hlasů.

4. Faktické členství poté vzniká dnem podpisu členské smlouvy.

5. Každý člen může dobrovolně ze sdružení vystoupit oznámením této skutečnosti výboru.

6. Výbor může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

a) člen sdružení nezaplatil členský příspěvek ani po výzvě výboru v dodatečně stanovené lhůtě,
b) člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn výborem,
c) člen sdružení zemře,
d) v případě člena - právnické osoby nastane její zánik,
e) nastane zánik sdružení.

IV.
Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a tím se tak podílet na řízení sdružení.

2. Člen sdružení má právo být informován o pořadu jednání členské schůze na pozvánce doručené mu formou doporučeného dopisu nejméně 15 dnů před konáním členské schůze a právo obdržet od výboru kopii zápisu z jednání členské schůze a to do 60 dnů od jejího konání.

3. Člen má povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů sdružení, dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy, svým jednáním a chováním přispívat k upevnění organizační jednoty sdružení a všemožně usilovat o dobrou propagaci jména sdružení.

4. Člen má povinnost zaplatit členský příspěvek, usnese-li se na tom členská schůze sdružení.

5. Po dobu trvání sdružení ani v případě jeho zrušení není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků.

V.
Organizační struktura sdružení

Orgány sdružení jsou:

1. Členská schůze
2. Výbor
3. Revizor


1. Členská schůze

1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Delegátem členské schůze je každý přítomný člen sdružení.

1.2. Do působnosti členské schůze patří:
a) volba a odvolávání členů výboru a revizora,
b) schvalování změn stanov,
c) schvalování členských příspěvků
d) schvalování jednacího řádu schůze
e) projednání a schválení zásad činnosti sdružení v souladu se stanovami.

1.3. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň 1/2 členů.

1.4. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.

1.5. Kvalifikované dvoutřetinové většiny přítomných je zapotřebí ke schválení usnesení o vyslovení nedůvěry voleným orgánům sdružení nebo jejich členům nebo ke změně stanov.

1.6. Hlasovací právo všech členů je rovné.

1.7. Členská schůze se koná nejméně 1x ročně. Svolává ji výbor či revizor písemnou pozvánkou doručenou alespoň pět dnů před konáním členské schůze, pokud členská schůze nerozhodla o jiném způsobu svolání či o termínu jednání následující členské schůze.

1.8. Výbor zabezpečuje vyhotovení zápisu o členské schůzi do 30 dnů od jejího konání. Zápis se spolu se seznamem přítomných členů uchovává v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání. Každý člen sdružení může obdržet kopii zápisu z členské schůze.

2. Výbor

2.1. Výbor je výkoným orgánem sdružení, řídí činnost sdružení.

2.2. Výbor má pět členů.

2.3. Výbor je volen členskou schůzí na dobu 2 let, opětovné zvolení je možné.

2.4. Výbor tvoří předseda, místopředseda a členové výboru, kteří byli do své funkce zvoleni nadpoloviční většinou všech přítomných členů na členské schůzi.

2.5. V případě, že nastane situace, kdy některý z členů výboru nebude z různých důvodů vykonávat svoji činnost ve sdružení déle než 4 měsíce, je výbor oprávněn zvolit na jeho místo (při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy, jedná-li se o volbu na místo předsedy) jiného člena sdružení. Nový člen výboru nemůže být do doby konání členské schůze předsedou ani místopředsedou. Takto vzniklý výbor pracuje do doby konání členské schůze, která účast nového člena výboru schválí nebo odmítne,

2.6. Předseda výboru svolává a řídí zasedání výboru.

2.7. Předseda je povinen svolat výbor, požádá-li o to nejméně třetina členů výboru nebo revizor.

2.8. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 2 x ročně.

2.9. Za sdružení je oprávněný jednat samostatně předseda nebo místopředseda.

2.10. Předseda je volen a odvoláván členskou schůzí. Je členem výboru. Místopředseda je volen a odvoláván členskou schůzí. Je členem výboru. Ostatní členové výboru jsou voleni a odvoláváni též členskou schůzí.

2.11. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují členské schůzi. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí. Do působnosti výboru patří zejména:

a) svolávání členské schůze,
b) vykonávání usnesení členské schůze,
c) rozhodnutí o vzniku členství člena a zrušení členství člena,
d) vedení seznamu členů sdružení,
e) řízení činnosti sdružení, projednávání a zaujímání stanoviska ke všem podnětům a návrhům členů sdružení a rozhodování o všech otázkách sdružení v souladu se stanovami,
f) navrhování členské schůzi změny stanov a dále všechny body, které podle stanov schvaluje členská schůze,
g) rozhodování o způsobu využití a podnikání s majetkem sdružení,

2.12. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.

2.13. Hlasovací právo je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

3. Revizor

3.1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti výboru a uskutečňování jednotlivých činností sdružení.

3.2. Revizora volí členská schůze.

3.3. Funkční období revizora jsou 3 roky.

3.4. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k sdružení v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

3.5. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena výboru nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce sdružení.

3.6. Revizor provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá členské schůzi a výboru výroční revizní zprávu.

3.7. V rámci své působnosti je revizor oprávněn:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení,
b) svolat mimořádné jednání výboru či členské schůze, jestliže to vyžadují zájmy sdružení,
c) má právo účastnit se jednání výboru a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

VI.
Zásady hospodaření sdružení

1. Zdroje sdružení tvoří:

a) členské příspěvky, přičemž jejich úhrada je povinností pro všechny členy. Minimální výši ročního příspěvku stanoví výbor. Maximální výše ročního příspěvku není omezena. Roční členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do 31.3. běžného roku. V případě vzniku členství v průběhu roku pak do 30 dnů od vzniku členství.
b) dary a příspěvky tuzemských i zahraničních osob (fyzických i právnických) včetně státních institucí,
c) výnosy z vlastní činnosti sdružení,
d) výnosy z majetku sdružení,
e) výnosy z jiných finančních zdrojů.

2. Způsoby použití a poskytování prostředků sdružení:

2.1. Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení a obecně platnými předpisy.

2.2. O použití prostředků sdružení rozhoduje výbor sdružení.

2.3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění vlastního provozu sdružení.

2.4. Sdružení je povinno hospodařit co nejhospodárněji. Hospodaření sdružení provádějí jeho orgány. Pokud nedojde k pokrytí nákladů ze zisku sdružení, může členská schůze rozhodnout o úhradě ztráty formou členských příspěvků.

VII.
Výroční zpráva

1. Sdružení vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6.

2. Výroční zpráva je předkládána členské schůzi, výboru, revizorovi a sponzorům sdružení, kteří poskytli dar v daném roce nad 500 000,- Kč.

VIII.
Zánik sdružení

1. sdružení může zaniknout buď rozhodnutím státního orgánu k tomu oprávněného a to ze zákonných důvodů, jinak o jeho zániku může rozhodnout členská schůze pouze jednomyslně.

2. Výbor jmenuje ve smyslu těchto stanov likvidátora s výjimkou ust. § 12 odst 1 písm b) zák. č. 83/90 Sb.

3. Zástupce sdružení je povinen o zániku a likvidaci písemně uvědomit příslušný státní orgán, a to do 15 dnů od rozhodnutí členské schůze.

4. Likvidátor provede likvidaci podle ustanovení právních předpisů, platných v době rozhodnutí o zániku.

5. Likvidátor je povinen řádně spravovat majetek sdružení pouze svěřený do správy a odevzdat jej zpět vlastníkům.

6. Likvidátor je povinen vyrovnat závazky vůči třetím osobám. S případným likvidačním zůstatkem po skončení likvidace je povinen naložit podle rozhodnutí členské schůze.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.

2. Sdružení je povinno do 15 dnů ode dne schválení předložit změnu stanov příslušnému orgánu státní správy.

3. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich vzetí na vědomí na MV ČR podle zákona č.83/1990 o sdružování občanů.